Orzecznictwo medyczne

Każdego dnia wraz z naszymi partnerami wyznaczamy nowe standardy w orzecznictwie medycznym. Konsekwentnie rozwijamy oraz doskonalimy system naszych działań, aby realizacja usług przebiegała komfortowo, szybko i w pełni sytasfakcjonująco dla Klienta. Już dziś orzekamy nie tylko w zakresie NNW i OC, ale także w obszarze szkód bankowych. Wydajemy także opinie medyczne w zakresie leczenia szpitalnego, operacji chirurgicznych oraz ciężkich zachorowań. Zajmujemy się również pogłębioną kompleksową diagnostyką OC kręgosłupa, wzroku, słuchu i urazu posttraumatycznego. Dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu, rozbudowanej sieci gabinetów lekarskich, w pełni kompetentnym doradcom oraz godnym zaufania orzecznikom medycznym, współpraca z nami, to wygoda, a także gwarancja satysfakcji.

NNW
Orzeczenia i opinie lekarskie wydawane zaocznie i naocznie przez lekarzy orzeczników EOM celem określenia trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego następstwami nieszczęśliwego wypadku na postawie zasad oceny i tabeli procentowej.

Badanie lekarskie - badanie naoczne przeprowadzone osobiście przez lekarza orzecznika EOM, o określonej specjalizacji w gabinecie lekarskim, polegające na zebraniu wywiadu, analizie dokumentacji medycznej oraz badaniu fizykalnym poszkodowanego celem wydania orzeczenia lekarskiego.

Badanie lekarskie wyjazdowe - badanie naoczne przeprowadzone osobiście przez lekarza orzecznika EOM, o określonej specjalizacji w miejscu pobytu poszkodowanego, polegające na zebraniu wywiadu, analizie dokumentacji medycznej oraz badaniu fizykalnym poszkodowanego celem wydania orzeczenia lekarskiego.

Opinia badanie bez orzeczenia – bezpośrednie badanie naoczne poszkodowanego przez lekarza orzecznika EOM o określonej specjalizacji w gabinecie lekarskim, polegające na zebraniu wywiadu, analizie dokumentacji medycznej oraz badaniu fizykalnym celem udzielenia informacji niezbędnej w procesie likwidacji świadczenia.

Opinia badanie wyjazdowe bez orzeczenia - bezpośrednie badanie naoczne poszkodowanego przez lekarza orzecznika EOM o określonej specjalizacji w miejscu pobytu poszkodowanego, polegające na zebraniu wywiadu, analizie dokumentacji medycznej oraz badaniu fizykalnym celem udzielenia informacji niezbędnej w procesie likwidacji świadczenia.

Ocena zaoczna – orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza orzecznika EOM na podstawie analizy dokumentacji medycznej bez naocznego badania lekarskiego.

Opinia zaoczna bez orzeczenia - opinia lekarska wydana przez lekarza orzecznika EOM na podstawie analizy dokumentacji medycznej bez badania lekarskiego, dotycząca ustalenia rozmiaru uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia celem udzielenia informacji niezbędnej w procesie likwidacji świadczenia.

Opinia uzupełniająca po ocenie zaocznej - opinia lekarska wydana przez lekarza orzecznika EOM po wydanej ocenie zaocznej poszkodowanego na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej celem udzielenia dodatkowej informacji niezbędnej w procesie likwidacji świadczenia.

Opinia uzupełniająca po badaniu lekarskim - opinia lekarska wydana przez lekarza orzecznika EOM po wcześniej przeprowadzonym badaniu lekarskim poszkodowanego na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej celem udzielenia dodatkowych informacji niezbędnych w procesie likwidacji świadczenia.


OC
Orzeczenia i opinie lekarskie wydawane zaocznie i naocznie przez lekarzy orzeczników EOM celem określenia trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego następstwami nieszczęśliwego wypadku na postawie zasad oceny i tabeli procentowej przy jednoczesnym uwzględnieniu związku przyczynowego pomiędzy okolicznościami zdarzenia, a odniesionymi obrażeniami. Lekarz orzecznik ustala również zwiększone potrzeby tj : opiekę, koszty leczenia, rehabilitacja, niezdolność do pracy oraz określenie rokowań na przyszłość.

Badanie lekarskie OC - badanie naoczne przeprowadzone osobiście przez lekarza orzecznika EOM, o określonej specjalizacji w gabinecie lekarskim, polegające na zebraniu wywiadu, analizie dokumentacji medycznej oraz badaniu fizykalnym celem wydania orzeczenia lub opinii o stanie zdrowia poszkodowanego, w różnych aspektach, niezbędnej w dalszym procesie likwidacji szkody.

Badanie lekarskie wyjazdowe OC - badanie naoczne przeprowadzone osobiście przez lekarza orzecznika EOM, o określonej specjalizacji w miejscu pobytu poszkodowanego, polegające na zebraniu wywiadu, analizie dokumentacji medycznej oraz badaniu fizykalnym celem wydania orzeczenia lub opinii o stanie zdrowia poszkodowanego, w różnych aspektach, niezbędnej w dalszym procesie likwidacji szkody.

Kompleksowa opinia lekarska OC – opinia lekarska wydana zaocznie przez wytypowanego lekarza orzecznika EOM na podstawie analizy dokumentacji medycznej dotycząca określenia rozmiaru uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia i ustalenia wysokości uszczerbku na zdrowiu na podstawie tabeli norm i oceny procentowej oraz udzielenia informacji niezbędnej w procesie likwidacji szkody. Lekarz opiniujący określa medyczne rozpoznanie uszkodzeń ciała, pozostających w związku przyczynowo – skutkowym ze zdarzeniem oraz ustala wysokość uszczerbku na zdrowiu, dokonuje oceny zasadności kosztów leczenia, przeprowadzonej rehabilitacji, niezdolności do pracy, konieczności pomocy osób trzecich oraz rokowań na przyszłość. Powyższa opinia może zostać wydana:

Opinia uproszczona OC - opinia lekarska wydana przez wytypowanego lekarza orzecznika EOM na podstawie analizy dokumentacji medycznej dotycząca ustalenia rozmiaru uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia i ustalenia wysokości uszczerbku na zdrowiu na podstawie tabeli norm i oceny procentowej oraz udzielenia informacji niezbędnej w procesie likwidacji szkody.

Opinia uzupełniająca OC – opinia lekarska wydana przez wytypowanego lekarza orzecznika EOM po ocenie kompleksowej na podstawie otrzymanej dokumentacji celem udzielenia informacji niezbędnej w procesie likwidacji świadczenia, dotyczącej zasadności kosztów, oceny niezdolności do pracy, zakresu opieki, przeprowadzonej rehabilitacji oraz rokowań na przyszłość


FRAUDY
Duże uszkodzenia kręgosłupa, słuchu, wzroku czy też stres pourazowy stanowią duży problem orzeczniczy dla lekarza, a także dla likwidatora szkody. Wiele z nich już na samym początku budzi wątpliwości, co do ich powstania i związku przyczynowego z urazem. Nawet badanie naoczne na podstawie przedstawionej przez poszkodowanego dokumentacji bez właściwej diagnostyki może stanowić nie lada wyzwanie także dla bardzo doświadczonego lekarza orzecznika. Na podstawie naszych obserwacji i w celu wydania właściwego rozpoznania niezbędna jest szersza diagnostyka, która pozwoli precyzyjnie odnieść się nawet do odległych urazów i stanów chorobowych. Właściwa diagnostyka stanu zdrowia poszkodowanego w szeroko dostępnych, wybranych przez nas placówkach medycznych pozwoli wyeliminować znajdujące się w zgłaszanych sprawach nieprawidłowości takie jak stany chorobowe, wcześniejsze urazy lub ich brak, a wydawane opinie będą bardziej wiarygodne, miarodajne i obiektywne. Proponujemy kompleksowe opinie ekspercie z dedykowaną diagnostyką w zakresie najczęściej spotykanych urazów.

Kompleksowa diagnostyka OC kręgosłupa - pogłębiony zestaw diagnostyczny dla urazów kręgosłupa” : Proces diagnostyczny w zakresie przedmiotowym i podmiotowym, którego celem jest diagnostyka medyczna urazu kręgosłupa, określająca przyczynę zaburzeń, stopień ich nasilenia, zaawansowania lub ewentualne fazy procesu chorobowego z określeniem następstw urazu zakończony podsumowującą opinią medyczną. Oferujemy diagnostykę specjalistyczną w postaci tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MR).

Kompleksowa diagnostyka OC wzroku - badanie naoczne przeprowadzone osobiście przez lekarza orzecznika EOM, o określonej specjalizacji w miejscu pobytu poszkodowanego, polegające na zebraniu wywiadu, analizie dokumentacji medycznej oraz badaniu fizykalnym poszkodowanego celem wydania orzeczenia lekarskiego.

Kompleksowa diagnostyka OC wzroku – pogłębiony zestaw diagnostyczny dla pourazowych ubytków wzroku”. Proces diagnostyczny w zakresie przedmiotowym i podmiotowym, którego celem jest diagnostyka medyczna ubytków wzroku, określająca przyczynę zaburzeń, stopień ich nasilenia, zaawansowania lub ewentualne fazy procesu chorobowego z określeniem następstw urazu zakończony podsumowującą opinią medyczną. Oferujemy diagnostykę specjalistyczną w postaci badania ostrości wzroku, pola widzenia, badania przedniego i tylnego odcinka oka oraz rezonansu magnetycznego (MR).

Opinia badanie wyjazdowe bez orzeczenia - bezpośrednie badanie naoczne poszkodowanego przez lekarza orzecznika EOM o określonej specjalizacji w miejscu pobytu poszkodowanego, polegające na zebraniu wywiadu, analizie dokumentacji medycznej oraz badaniu fizykalnym celem udzielenia informacji niezbędnej w procesie likwidacji świadczenia.

Kompleksowa diagnostyka OC urazu posttraumatycznego – 'posttraumatic stress disorder' - weryfikacja stanu zdrowia psychicznego w wyniku urazu posttraumatycznego. Proces diagnostyczny w zakresie przedmiotowym i podmiotowym, którego celem jest diagnostyka medyczna urazu posttraumatycznego, określająca przyczynę zaburzeń, stopień ich nasilenia, zaawansowania lub ewentualne fazy procesu chorobowego z określeniem następstw urazu zakończony podsumowującą opinią medyczną. Oferujemy wykonanie opinii przez lekarzy psychiatrów, psychologów, neurologów przy użyciu testów diagnostycznych.

Kompleksowa diagnostyka OC słuchu - „pogłębiony zestaw diagnostyczny dla pourazowych uszkodzeń słuchu”. Proces diagnostyczny w zakresie przedmiotowym i podmiotowym, którego celem jest diagnostyka medyczna słuchu, określająca przyczynę zaburzeń, stopień ich nasilenia, zaawansowania lub ewentualne fazy procesu chorobowego z określeniem następstw urazu zakończony podsumowującą opinią medyczną. Oferujemy diagnostykę specjalistyczną w postaci audiometrii tonalnej, wysokoczęstotliwościowej, tympanometrii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.


OPINIA BANKOWA

Opiniowanie zasadności wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczeń życiowych proponowanych przy produktach bankowych/ tj lokat, pożyczek, kredytów celem ich zabezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego Jest to opinia lekarska wydawana przez lekarza EOM określonej specjalizacji w oparciu o dokumentacje medyczną do ubezpieczenia bankowego celem określenia daty rozpoznania choroby i jej objawów mających wpływ na uznanie roszczenia. W ramach opinii bankowych wyróżniamy: opinia bankowa choroby, opinia bankowa choroby i objawy, opinia bankowa z klauzulą


OPINIA MEDYCZNA

W swojej ofercie posiadamy również opinie medyczne wdawane z tytułu leczenia szpitalnego, operacji chirurgicznej, trwałego inwalidztwa w wyniku NW, czasowej, całkowitej trwałej niezdolności do pracy, ciężkich chorób i poważnych zachorowań. Ustalamy zasadność zdarzeń, będących zakresem ubezpieczenia, uwzględniając zasady i wyłączenia odpowiedzialności na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujących danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Jest to opinia lekarska wydawana przez lekarza EOM o określonej specjalizacji w oparciu dokumentacje medyczną ubezpieczonego oraz ogólne warunki ubezpieczenia celem ustalenia zasadności zgłaszanego roszczenia. W ramach opinii medycznych wyróżniamy: leczenie szpitalne, operacje chirurgiczne oraz poważane zachorowanie.