Likwidacja szkód

Oferujemy Towarzystwom Ubezpieczeniowym wsparcie w zakresie likwidacji szkód w wersji uproszczonej a także zwykłej.
Wersja uproszczona

Likwidowanie szkody przez Likwidatora EOM polega na wyliczeniu, na podstawie tabeli dostarczonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, ostatecznej wysokości przyznanego świadczenia. Odszkodowanie wypłacane jest przez Ubezpieczyciela. Ma to szczególnie zastosowanie w ubezpieczeniach NNW młodzieży szkolnej, ubezpieczeniach grupowych, kontynuowanych oraz indywidualnych NNW, gdzie uszczerbek ubezpieczonego jest określany bez konieczności orzeczenia lekarskiego.


Wersja zwykła

Polega na likwidowaniu szkody wraz z podjęciem decyzji o wypłacie kwoty świadczenia przy udziale lekarza orzecznika. likwidator EOM niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od poszkodowanego, zapoznaniu się z dokumentacją szkodową i potwierdzeniu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ważności polisy, zakresu ubezpieczenia itp. zleca badanie naoczne lub ocenę zaoczną. Po otrzymaniu kompletnego orzeczenia, jego wnikliwej analizie informuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe o zasadności, wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu i kwocie wypłaty należnej poszkodowanemu.

Likwidatorzy EOM wykonują czynności likwidacyjne w terminach przewidzianych w przepisach prawa, OWU, oraz regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie Ubezpieczeniowym dla poszczególnych czynności likwidacyjnych uwzględniając uwagi zawarte w zleceniach.

Likwidator szkód w ubezpieczeniach NNW podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w szkodach przez siebie likwidowanych w zakresie wskazanym przez Towarzystwo. Dzięki naszym kompetencjom rozwijanym na przestrzeni lat proces likwidacji szkód jest przez nas maksymalnie zoptymalizowany.